• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ WEBSITE

Τελευταία ενημέρωση: 11/3/2021

1. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η ομάδα GREEK INSTAGRAMERS EVENTS (η «Ομάδα») είναι ο δικαιούχος και νόμιμος διαχειριστής του website www.grevents.gr ("Website”). Η πρόσβαση και χρήση του Website και του περιεχομένου του, παρέχεται υπό την προϋπόθεση τήρησης των όρων και των προϋποθέσεων που περιλαμβάνονται στο παρόν. Η πρόσβαση στο Website αποτελεί έμπρακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

Η Ομάδα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί του παρόντες όρους από καιρού εις καιρόν. Επομένως, θα πρέπει να τους ελέγχετε τακτικά προκειμένου να εξασφαλίζετε ότι έχετε λάβει γνώση της επικαιροποιημένης έκδοσής τους όπως ισχύει εκάστοτε.

2. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Η πρόσβαση και χρήση του Website και του περιεχομένου γίνεται μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζεται. Σε καμία περίπτωση η πρόσβαση και χρήση του Website δεν πρέπει να γίνεται ή να συνιστά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή νομίμων δικαιωμάτων της Ομάδας ή τρίτων.

3. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Είναι σύνηθες να αναρτάται στο Website περιεχόμενο το οποίο να προστατεύεται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας της Ομάδας ή των δικαιοπαρόχων της όπως π.χ. εμπορικά σήματα και λογότυπα, σχέδια, φωτογραφίες και εικόνες, περιεχόμενο αυτό καθ’ εαυτό. Η πρόσβαση στο Website επιτρέπει την θέαση και ανάγνωση του περιεχομένου του για ενημερωτικούς, προωθητικούς ή όποιους άλλους σκοπούς ρητώς προσδιορίζονται στους παρόντες όρους αλλά και στο Website. Η αντιγραφή, παραποίηση, επέμβαση και εν γένει επεξεργασία ή χρήση του περιεχομένου του Website διαφορετικά από την προοριζόμενη χρήση του απαγορεύεται εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στους παρόντες όρους ή σε ειδικούς όρους που τυχόν αναρτώνται κατά περίπτωση στο Website ή εφόσον έχετε εξασφαλίσει την ειδική άδεια της Ομάδας για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Ενδεχομένως να αναρτώνται ή να εμφανίζονται στο Website ειδοποιήσεις σχετικά με την επιτρεπόμενη χρήση του περιεχομένου και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας που το προστατεύουν. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε το περιεχόμενο σε συμμόρφωση με αυτές τις γνωστοποιήσεις.

Με εξαίρεση τα προσωπικά δεδομένα σας που μας γνωστοποιείτε μέσω του Website (π.χ. πληροφορίες που μας παρέχετε για σκοπούς επικοινωνίας κλπ.), χορηγείτε στην Ομάδα μια παγκόσμια, μη αποκλειστική, άδεια χρήσης, αντιγραφής, αναπαραγωγής, επεξεργασίας, τροποποίησης, δημοσίευσης, του περιεχομένου που υποβάλλετε στο Website για οποιονδήποτε σκοπό.

Η πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών και των ευκολιών που παρέχει το Website σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπει την επέμβαση σε αυτό ή στα επιμέρους στοιχεία που το απαρτίζουν και επιτρέπουν την λειτουργία του. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση, αποσυναρμολόγηση, αποσυμπίλιση ή αντιγραφή τμήματος ή του συνόλου του περιεχομένου ή των λειτουργικών στοιχείων που απαρτίζουν το Website.

4. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η διασφάλιση της συνεχούς και αδιάκοπης διαθεσιμότητας του Website αποτελεί πρωταρχικό σκοπό της Ομάδας. Παρόλα αυτά αναγνωρίζουμε και σας γνωστοποιούμε ότι δεδομένου ότι το Διαδίκτυο δεν αποτελεί ένα σταθερό περιβάλλον και η διαθεσιμότητα του εξαρτάται και μπορεί να επηρεάζεται από παράγοντες που βρίσκονται εκτός του ελέγχου της Ομάδας και είναι επίσης απρόβλεπτοι και ευμετάβλητοι. Ως εκ τούτου η Ομάδα δεν μπορεί να εγγυηθεί την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα, πρόσβαση και χρήση του Website και του περιεχομένου του στο βαθμό που αυτή εξαρτάται από την πρόσβασή σας στο διαδίκτυο.

Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε ή να αναστείλουμε προσωρινά τη λειτουργία του Website, να περιορίσουμε ή και να αποκλείσουμε την πρόσβαση σε αυτό με ή χωρίς προειδοποίηση, ανάλογα με το είδος της κατάστασης στην οποία θα κληθεί να ανταποκριθεί όπως π.χ. σε περίπτωση βλάβης, συντήρησης ή επισκευής των συστημάτων που το υποστηρίζουν ή για λόγους πέρα ​​από τον έλεγχό μας. Επίσης δεν φέρουμε ευθύνη για ενδεχόμενη αποτυχία ή καθυστέρηση στην πρόσβαση ή παροχή μίας υπηρεσίας ή μίας ευκολίας που διατίθεται μέσω ή με χρήση του Website και η οποία οφείλεται σε περιστατικά πέραν του εύλογου ελέγχου μας συμπεριλαμβανομένων περιστατικών ανωτέρας βίας.

5. ΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΧΡΗΣΗ

Με το παρόν, σας παραχωρούμε άδεια πρόσβασης και χρήσης του Website και του περιεχομένου που περιλαμβάνεται σε αυτόν, υπό τους ακόλουθους όρους:

  • Να μην χρησιμοποιείτε ή διαθέτετε οποιοδήποτε τμήμα του περιεχομένου και των πληροφοριών που περιλαμβάνονται ή αναρτώνται στο Website σε οποιονδήποτε τρίτο και με οποιοδήποτε μέσο, εκτός εάν έχετε την ρητή συγκατάθεσή μας ή η ενέργεια αυτή εξυπηρετεί τον προοριζόμενο σκοπό του Website.
  • Να μην τροποποιείτε, μεταβάλετε και εν γένει επεμβαίνετε σε οποιοδήποτε τμήμα του Website, εικαστικό, ουσιαστικό ή/ και λειτουργικό.
  • Να μην επιχειρείτε οποιαδήποτε απενεργοποίηση ή επέμβαση σε οποιεσδήποτε λειτουργίες ή χαρακτηριστικά που σχετίζονται ή/ και εξασφαλίζουν την ασφαλή λειτουργία, πρόσβαση και χρήση του Website.
  • Να μην χρησιμοποιείτε το Website με οποιονδήποτε τρόπο που να ενδέχεται να επηρεάσει την διαθεσιμότητα, την προσβασιμότητα και εν γένει την χρήση του Website σύμφωνα με την προοριζόμενη χρήση.
  • Να μην χρησιμοποιείτε το Website για οποιονδήποτε σκοπό που μπορεί να θεωρηθεί παράνομος, δυσφημιστικός, ενοχλητικός, καταχρηστικός, δόλιος ή άσεμνος ή για οποιοδήποτε άλλο ακατάλληλο σκοπό.

6. ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε από τους παρόντες όρους διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια κρίνουμε κατάλληλη για την αντιμετώπιση της εκάστοτε παραβίασης και των συνεπειών της όπως ενδεικτικά:

  1. Να σας απευθύνουμε μια σύσταση ή προειδοποίηση,
  2. Να προβούμε σε κάθε εξώδικη ή δικαστική αξίωση αποκατάστασης ζημίας ή εξόδων που προέκυψαν συνεπεία της παραβίασης.
  3. Σε περίπτωση που έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες μέσω εγγραφής σας στο Website ως εγγεγραμμένος, διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε αναστολή ή ανάκληση, προσωρινή ή μόνιμη του δικαιώματος πρόσβασης και χρήσης στο Website
  4. Να ενημερώσουμε κάθε αρμόδια αρχή γνωστοποιώντας κάθε πληροφορία που απαιτείται δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας, αν κάτι τέτοιο κριθεί ότι είναι απαραίτητο και επιβεβλημένο.

7. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η πρόσβαση και η χρήση του Website μας γίνεται με δική σας ευθύνη. Το Website παρέχεται με το συγκεκριμένο περιεχόμενο. Σε κάθε περίπτωση όμως, λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα για την προστασία των χρηστών του Website από οποιοδήποτε κακόβουλο λογισμικό ή περιεχόμενο, ωστόσο η Ομάδα δεν εγγυάται σε οποιαδήποτε περίπτωση ότι το Website είναι πλήρως απαλλαγμένο από κακόβουλο λογισμικό ή ιούς ή άλλου είδους στοιχεία που ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στον εξοπλισμό και στο περιεχόμενο των χρηστών που έχουν πρόσβαση σε αυτό.  Θεωρούμε δεδομένο ότι εφαρμόζετε στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στο Website κατάλληλες και επαρκείς διαδικασίες, προστασίας, ελέγχου και αποκατάστασης από παραβιάσεις, κακόβουλο λογισμικό, ιούς και άλλα στοιχεία ώστε να ικανοποιείτε τις απαιτήσεις για την ακρίβεια και την ασφάλεια της εισόδου και εξόδου δεδομένων.

Το περιεχόμενο του Website είναι ενημερωτικό. Η αξιοποίηση και χρήση του πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το σκοπό που προορίζεται και σε καμία περίπτωση δεν έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα. Η Ομάδα δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία οποιουδήποτε είδους (απώλειες, δαπάνες, υποχρεώσεις, διαφυγόντα κέρδη ή έξοδα) που τυχόν συνδέονται ή προκύπτουν από τη χρήση, την πρόσβαση ή την εξάρτηση από το περιεχόμενο του Website.

Η Ομάδα "Greek Instagrammers Events" και οι δραστηριότητες της, ο ιστότοπος grevents.gr και το περιεχόμενο του, δεν συνδέονται με τις εταιρείες Instagram ή Facebook και με κανέναν τρόπο δεν χρηματοδοτούνται, υποστηρίζονται ή ελέγχονται από αυτές.

8. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ WEBSITES

Σε κάθε περίπτωση που το Website περιέχει σύνδεσμο προς ένα άλλο Website που παρέχεται από τρίτους, η πρόσβαση και χρήση του γίνεται αποκλειστικά με βάση τους όρους πρόσβασης και χρήσης που ορίζει ο διαχειριστής του website αυτού χωρίς οποιαδήποτε δική μας αρμοδιότητα, εγγύηση ή ευθύνη.

Δεν έχουμε οποιαδήποτε δυνατότητα ελέγχου ή επέμβασης στο περιεχόμενο αυτών των websites και ουδεμία εγγύηση ή διαβεβαίωση παρέχουμε ως προς το περιεχόμενό τους, την διαθεσιμότητα, την λειτουργικότητα ή την ασφάλεια ως προς την πρόσβαση και χρήση τους και ως εκ τούτου ουδεμία ευθύνη φέρουμε.

9. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Διατηρούμε το δικαίωμα να εφαρμόζουμε και να σας γνωστοποιούμε ειδικότερους όρους πρόσβασης και χρήσης του Website αναφορικά με ειδικές κατηγορίες δεδομένων ή υπηρεσίες που τυχόν παρέχονται μέσω του Website. Θα έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε, και εφόσον είναι προαπαιτούμενο, να αποδεχθείτε τους ειδικούς όρους αυτούς πριν από την λήψη της συγκεκριμένης υπηρεσίας, ή να τους απορρίψετε αποκλείοντας την πρόσβασή και χρήση του αντίστοιχου περιεχομένου.

Σε κάθε περίπτωση που η πρόσβαση ή χρήση του Website απαιτεί την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σας δηλώνουμε ότι η επεξεργασία αυτή θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ("ΓΚΠΔ") και τους πρόσθετους νόμους περί προστασίας δεδομένων.

Μπορείτε να ενημερωθείτε λεπτομερώς σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Ομάδα μας στο πλαίσιο της λειτουργίας του Website από την Πολιτική Απορρήτου Website της Ομάδας μας. Περαιτέρω, μπορείτε να ενημερωθείτε γενικά για τις πολιτικές προστασίας δεδομένων που εφαρμόζει η Ομάδα από την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων.

10. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οι παρόντες όροι και οι σχέσεις που αυτοί ρυθμίζουν διέπονται και ερμηνεύονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει αναφορικά με τους παρόντες όρους εν γένει και ειδικότερα με την εφαρμογή, την ερμηνεία, την παραβίαση και την εγκυρότητά τους (συμπεριλαμβανομένων των εξωσυμβατικών διαφορών ή αξιώσεων) υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των αρμοδίων δικαστηρίων της Αθήνας.

11. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Email: egrevents @ gmail . com